top of page

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.
2. Niniejszy Regulamin określa:
a. zasady korzystania ze Sklepu,
b. warunki: składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów,
c. uprawniania Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
d. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie.
4. Dokonywanie zakupów w Sklepie może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
5. Sprzedawca realizuje jedynie Zamówienia wysyłane na terenie Polski.
6. Do przeglądania stron internetowych Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym do składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
7. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczania przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest także do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

 

II. Definicje i pojęcia

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1. Dniu roboczym- należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Kliencie- należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu dokonała zakupu w Sklepie, oraz która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Konsumencie- należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającego ze Sklepu, w tym w szczególności dokonującego zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Koszyku-należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu umożliwiającą wyświetlenie wybranych rzez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia.
6. Produkcie – należy przez to rozumieć dostępną w Sklepie rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Sklepu.
8. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://chodkiewicza25.com, stanowiący własność Sprzedawcy.
10. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Anetę Mołas Chodkiewicza 25; Chodkiewicza 25, 25-122 Kielce; NIP - 6572184435, tel.: 720 810 751
11. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
12. Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
13. Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
14. Ustawie o prawach konsumenta- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
15. Zamówieniu- należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

16. Sklepie stacjonarnym - należy przez to rozumieć sklep mieszany się na ul. Chodkiewicza 25 w Kielcach (25-122).


III. Złożenie Zamówienia

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

a. po wypełnieniu Formularza Zamówienia, czyli potwierdzeniu wyboru Produktu, który Klient zamierza kupić na karcie tego Produktu poprzez wybór pola „Dodaj do koszyka”;
b. kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Realizacja zamówienia” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W przypadku, jeżeli Klient zamierza kontynuować zakupy należy wybrać pole “Kontynuuj Zakupy”.
2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3. Po wypełnieniu i/lub zweryfikowaniu poprawności podanych przez siebie danych należy je potwierdzić i opłacić Zamówienie.
4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
5. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usług elektronicznych wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usług elektronicznych lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;
d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
f. terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
g. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
h. niepodejmowania działań takich jak:
i. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
j. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
k. modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu cen lub opisów Produktów.

 

IV. Regulamin Zakupów oraz Informacje o Produktach

1.Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości Zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia Zamówienia.
4. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla obu Stron, w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i jego potwierdzenia.
6. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
8. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie zgodnie postanowieniami Regulaminu.
9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
10. Zawarcie Umowy może nastąpić wyłącznie w języku polskim.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz
b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.

 

V. Płatności

1. Zamówienie złożone w Sklepie należy opłacić przelewając podaną kwotę na konto podane przy składaniu zamówienia lub za pomocą karty za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności oraz po potwierdzeniu przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprawnego wykonanie płatności.
4. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności w Sklepie są widoczne w trakcie składania Zamówienia.
5. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca wystawia paragon fiskalny, który zostaje dostarczony Klientowi wraz z jego zamówieniem pod wskazany adres, wpisany podczas składania danego Zamówienia.

 

VI. Wysyłka i zasady dostarczenia i odbioru Produktów

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytorium Polski przedmiot Zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Standardowy czas na wysyłkę zamówienia to 1-3 dni robocze. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie dało się przewidzieć w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia – czas realizacji Zamówienia może uleć wydłużeniu nie więcej jednak niż do 30 Dni roboczych.

 

VII. Dostępność Produktu

W przypadku braków magazynie Sprzedawcy zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Zamówienie jest anulowane. Anulowanie Zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za Zamówienie z góry, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Anulowanie Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy i zasady zwrotu Produktów

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji o zwrocie przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:
a. dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b. dla pozostałych Umów Sprzedaży – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy odesłać dany/e Produkt(y) na adres podany poniżej, wraz z paragonem oraz wypełnionym formularzem zwrotu. Formularz zwrotu dostępny jest na dole strony Sklepu. Produkt można zwrócić również w sklepie stacjonarnym (do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia), należy pamietać o zabraniu ze sobą dowodu zakupu - paragonu.

 

Zwracane artykuły muszą znajdować się w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś/aś.

 

Koszt wysyłki ponosi Konsument.

 

Adres do doręczeń:
Chodkiewicza 25; Chodkiewicza 25, 25-122 Kielce; 720 810 571

Adres e-mail:
klaudia.molas@gmail.com


5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wartość zwracanego produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Chodkiewicza 25; Chodkiewicza 25, 25-122 Kielce; 720 810 571. Koszt wysyłki ponosi Konsument.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

IX. Reklamacje

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających Produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, oraz reklamacje dotyczące świadczenia Usług elektronicznych należy kierować na:

Adres Sklepu do doręczeń: Chodkiewicza 25; Chodkiewicza 25, 25-122 Kielce, 720 810 571. Adres e-mail:
klaudia.molas@gmail.com.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obciążeniu ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b. żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany w ust. 4 powyżej. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
8. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
9. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru w podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził protokół szkody w obecności kuriera.

X. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Aneta Mołas Chodkiewicza 25, z siedzibą przy: Chodkiewicza 25, 25-122 Kielce, NIP: 6572184435 (zwany dalej: „Właściciel”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 1. świadczenia usług i zarządzania nimi;

 2. zapewnienia stałej obsługi klienta i wsparcia technicznego Użytkowników;

 3. do tworzenia zagregowanych danych statystycznych i innych zagregowanych i/lub wywnioskowanych informacji nieosobowych, które są wykorzystywane przez nas;

 4. zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 1. zarejestrowania się na stronie internetowej;

 2. zawarcia umowy;

 3. dokonania rozliczeń;

 4. Dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

 5. Korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy)

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu wysłania do Użytkownika informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełniania prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogę być również przetwarzane w celach marketingowych bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zarejestrowania się na stronie internetowej:

 • imię i nazwisko;

 • adres e-mail;

b)    dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

 • imię i nazwisko;

 • adres dostawy;

 • numer telefonu;

 • adres e-mail;

7. W przypadku odstąpienia od uowy, bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego. 

8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.52016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

9. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgodny Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej transakcji.
10. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy Sprzedaży, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy Sprzedaży.
11. W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z Klient powinien przesłać do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust.1, stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.
12. Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Nie dokonuje się profilowania.
13. Administrator danych osobowych opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO.
14. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską (Kurier InPost),Administrator danych osobowych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych osobowych.
15. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
16. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 

XI. Konkursy i Promocje

1. Sklep może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich organizowaniem, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach konkursów i promocji.
2. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
3. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich Produktów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

XII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XIII.Postanowienia końcowe

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
3. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
4. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Sprzedawca dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu było dokonywane w godzinach nocnych
7. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
a. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych Usług Świadczonych Drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
d. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g. zmiana procesu zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz
h. poprawa obsługi Klientów.
9. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie. O zmianie Regulamin Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie oraz poprzez przesłanie Klientom na adres e-mail powiadomienia o zmianie Regulaminu.
10. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenie w Sklepie przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 10 powyżej.
11. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
12. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości od strony technicznej należy się kontaktować się z Administratorem pod adresem email: Klaudia.molas@gmail.com
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

bottom of page